ANUNŢ

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA CHINTENI, cod fiscal 4923998, Str. Principală nr. 144, Chinteni, judeţul Cluj, telefon 0264271771, fax 0264271772, email: primariachinteni@yahoo.com
  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: concesionarea unei suprafeţe de teren de 40.000 mp, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj, pentru amenajarea unei ferme agro-zootehnice şi a unei microinteprinderi de procesare a laptelui.
  2. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Ofertanţii vor prezenta documentele de calificare solicitate conform Documentaţiei de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul Primăriei Chinteni, localitatea Chinteni, Str. Principală nr. 144, judeţul Cluj.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Juridic al Primăriei Chinteni.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Suma de 50 de lei achitată la casieria Primăriei Chinteni.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11 septembrie 2009, persoana de contact, dl Florin Chiţu

  1. Informaţii privind ofertele: Ofertele vor fi întocmite conform Documentaţiei de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.09.2009, Ofertele se vor depune până la data de 16.09.2009, ora 10,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Chinteni, localitatea Chinteni, Str. Principală nr. 144, judeţul Cluj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16/09/2009, Sediul Primăriei, ora 11,00.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Curtea de Apel, Cluj-Napoca P-ţa Ştefan cel Mare nr. 1 Cod poştal 400133 Jud. Cluj.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/08/2009

                                        COMUNA CHINTENI,

                                                PRIMAR,

                                        LUCIA MAGDALENA SUCIU

 

R O M Â N I A

COMUNA CHINTENI

             Str. Principală, nr. 144, tel. 0264271771, fax 0264271772

www. primariachinteni.ro

Nr.________ din 24.08.2009

Către,

 Regia Autonomă Monitorul Oficial

Prin prezenta, vă adresăm rugămintea de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, anunţul privind organizarea licitaţiei deschise în vederea concesionării unei suprafeţe de teren de 40.000 mp, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj,  pentru amenajarea unei ferme agro-zootehnice şi a unei microinteprinderi de procesare a laptelui.

Vă mulţumesc.

Primar,

Lucia Magdalena Suciu