Anunţă organizarea licitatiei publice pentru închirierea unui spaţiu în suprafata de 19.49 mp, situat în localitatea Chinteni, nr. 180, in vederea infiintarii unui cabinet stomatologic

ANUNŢ

Comuna Chinteni, prin Primar, cu sediul in localitatea Chinteni, str.Unirii,  nr. 232, jud. Cluj anunţă organizarea licitatiei publice pentru închirierea unui spaţiu  în suprafata de 19.49 mp, situat  în localitatea Chinteni, nr. 180, in vederea infiintarii unui cabinet stomatologic. Licitatia publica va avea loc la sediul locatorului, str. Unirii,  nr. 232, in data de 12 iunie 2017,  ora 10:00.
Relatii suplimentare si achizitionarea caietului de sarcini se obtin la sediul Primariei Chinteni, str. Unirii,  nr. 232, comuna Chinteni, jud. Cluj.

 

PRIMAR,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

 

Anunţ privind organizarea licitaţiei deschise în vederea concesionării unei suprafete de teren de 40.000 mp

ANUNŢ

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA CHINTENI, cod fiscal 4923998, Str. Principală nr. 144, Chinteni, judeţul Cluj, telefon 0264271771, fax 0264271772, email: primariachinteni@yahoo.com
  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: concesionarea unei suprafeţe de teren de 40.000 mp, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj, pentru amenajarea unei ferme agro-zootehnice şi a unei microinteprinderi de procesare a laptelui.
  2. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Ofertanţii vor prezenta documentele de calificare solicitate conform Documentaţiei de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul Primăriei Chinteni, localitatea Chinteni, Str. Principală nr. 144, judeţul Cluj.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Juridic al Primăriei Chinteni.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Suma de 50 de lei achitată la casieria Primăriei Chinteni.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11 septembrie 2009, persoana de contact, dl Florin Chiţu

  1. Informaţii privind ofertele: Ofertele vor fi întocmite conform Documentaţiei de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.09.2009, Ofertele se vor depune până la data de 16.09.2009, ora 10,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Chinteni, localitatea Chinteni, Str. Principală nr. 144, judeţul Cluj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16/09/2009, Sediul Primăriei, ora 11,00.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Curtea de Apel, Cluj-Napoca P-ţa Ştefan cel Mare nr. 1 Cod poştal 400133 Jud. Cluj.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/08/2009

                                        COMUNA CHINTENI,

                                                PRIMAR,

                                        LUCIA MAGDALENA SUCIU

 

R O M Â N I A

COMUNA CHINTENI

             Str. Principală, nr. 144, tel. 0264271771, fax 0264271772

www. primariachinteni.ro

Nr.________ din 24.08.2009

Către,

 Regia Autonomă Monitorul Oficial

Prin prezenta, vă adresăm rugămintea de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, anunţul privind organizarea licitaţiei deschise în vederea concesionării unei suprafeţe de teren de 40.000 mp, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj,  pentru amenajarea unei ferme agro-zootehnice şi a unei microinteprinderi de procesare a laptelui.

Vă mulţumesc.

Primar,

Lucia Magdalena Suciu