Anunţ privind organizarea licitaţiei deschise în vederea concesionării unei suprafete de teren de 40.000 mp

ANUNŢ

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA CHINTENI, cod fiscal 4923998, Str. Principală nr. 144, Chinteni, judeţul Cluj, telefon 0264271771, fax 0264271772, email: primariachinteni@yahoo.com
  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: concesionarea unei suprafeţe de teren de 40.000 mp, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj, pentru amenajarea unei ferme agro-zootehnice şi a unei microinteprinderi de procesare a laptelui.
  2. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Ofertanţii vor prezenta documentele de calificare solicitate conform Documentaţiei de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul Primăriei Chinteni, localitatea Chinteni, Str. Principală nr. 144, judeţul Cluj.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Juridic al Primăriei Chinteni.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Suma de 50 de lei achitată la casieria Primăriei Chinteni.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11 septembrie 2009, persoana de contact, dl Florin Chiţu

  1. Informaţii privind ofertele: Ofertele vor fi întocmite conform Documentaţiei de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.09.2009, Ofertele se vor depune până la data de 16.09.2009, ora 10,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Chinteni, localitatea Chinteni, Str. Principală nr. 144, judeţul Cluj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16/09/2009, Sediul Primăriei, ora 11,00.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Curtea de Apel, Cluj-Napoca P-ţa Ştefan cel Mare nr. 1 Cod poştal 400133 Jud. Cluj.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/08/2009

                                        COMUNA CHINTENI,

                                                PRIMAR,

                                        LUCIA MAGDALENA SUCIU

 

R O M Â N I A

COMUNA CHINTENI

             Str. Principală, nr. 144, tel. 0264271771, fax 0264271772

www. primariachinteni.ro

Nr.________ din 24.08.2009

Către,

 Regia Autonomă Monitorul Oficial

Prin prezenta, vă adresăm rugămintea de a publica în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, anunţul privind organizarea licitaţiei deschise în vederea concesionării unei suprafeţe de teren de 40.000 mp, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj,  pentru amenajarea unei ferme agro-zootehnice şi a unei microinteprinderi de procesare a laptelui.

Vă mulţumesc.

Primar,

Lucia Magdalena Suciu

Licitatie concesionare teren

COMUNA CHINTENI, prin Primar, cu sediul în  Chinteni, Str. Principală nr. 144, comuna Chinteni, judeţul Cluj, cod fiscal 4923998, telefon 0264271771, fax 0264271772, email: primariachinteni@yahoo.com anunţă organizarea licitaţiei publice deschise pentru data de 28 septembrie 2009, ora 11:00, în vederea concesionării unei suprafeţe de teren de 7.000 mp, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj,  pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire hotel cu bază sportivă în zona Lacul Chinteni..

Data limită de depunere a ofertelor: 28.09.2009, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Chinteni. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Primăriei Chinteni, Compartimentul Juridic. Costul unei documentaţii de atribuire este de 50 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Chinteni sau la telefon 0264-271771.

Licitatie cabaline

Comuna Chinteni, prin Primar, cu sediul în Chinteni, str. Principală, nr. 144, jud. Cluj, cod fiscal 4923998, telefon/fax 0264271771, 0264271772, cont RO06EZ21624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj Napoca, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, cu strigare, a unui număr de 4 capete cabaline peste 1 an, 3 capete cabaline sub 1 an şi 1 măgar adult, ridicate de autorităţile publice locale şi aduse la obor, ca urmare a încălcării prevederilor HCL Chinteni nr. 37/2007.

Licitaţia publică, cu strigare, va fi organizată pentru data de 14 septembrie 2009, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Chinteni.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 500 lei/cap cabalin sub 1 an,   1000 lei/cap cabalin peste 1 an şi 500 lei / măgar. Saltul este de 10 lei.

Costul caietului de sarcini este de 5 lei.

Înscrierile la licitaţie se pot face până la data de 14 septembrie 2009, ora 11:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Chinteni sau la telefon 0264-271771.

 

Primar,

Lucia Magdalena Suciu