COMUNICATE EXECUTIV

COMUNICATE EXECUTIV

COMUNICATE IMPORTANTE PENTRU COMUNITATE

                   ARDEREA VEGETAȚIEI ȘI A DEȘEURILOR SE PEDEPSESC

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195 din 2005 privind protecția mediului modificată de Ordonanța de Urgență nr. 38 din 06.04.2022:

 • 96 al.(3) –Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 7500 lei la 15000 de lei, pentru persoanele fizice și de la 50000 lei la 100000 de lei pentru persoanele juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufărișului, tufărișurilor sau vegetației ierboase (punctul 16)

De asemenea în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92 din 2021 aprobată prin Legea nr. 17 din 2023 privind regimul deșeurilor:

 • Art. 62 lit.(b) Se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. (3)-(6);
 • Art. 64  În cazul nerespectării dispozițiilor art. 20 alin. (3) și (4) se aplică sancțiunea contravențională complementară de confiscare a vehiculelor folosite pentru descărcarea/ abandonarea deșeurilor în spații neautorizate, după caz.(2) În cazul confiscării vehiculului, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

 

                       PRIMĂRIA CHINTENI   și   D. G. R. F. P. -Cluj-Napoca

                                     ANUNȚ

In perioada 15 ianuarie 2024- 27 mai 2024 persoanele fizice care obtin venituri ce trebuie declarate la ANAF prin DECLARATIA UNICĂ beneficiază la sediul Primăriei Chinteni de asistență cu privire la completarea și depunerea acestui formular, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul ANAF.

Mai multe informatii se pot obtine direct de la sediul Primăriei Chinteni sau prin telefon, accesând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor — Call center ANAF 031.403.91.60.

 

ANAF și Primaria Chinteni vă  ajută să vă declarați veniturile !

                                                 ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI CHINTENI,

 

Potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002, modificată prin Legea 273 din 25.11.2020, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, constituie o obligație fundamentală a administrației publice locale, a agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor respectarea normelor instituite prin actele normative mai sus menționate.

Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi, la nivelul comunei Chinteni, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Chinteni nr. 131 din 29 iunie 2023, care stabilește obligațiile și răspunderile ce ne revin tuturor pentru buna gospodărire a localității și pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie.

Astfel, persoanelor fizice și juridice, le revin obligații referitoare la regimul deșeurilor, protecția apelor, gestionarea zgomotului ambiental, întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, dar și amenajarea și curățenia spațiilor din jurul locuinței, întreținerea șanțurilor și trotuarelor adiacente și curățarea vegetației din jurul imobilelor aflate în proprietate.

În conformitate cu prevederile din Capitolul II, articolul 4 și art. 13(1), punctul 4 din secțiunea a VIII-a, al Regulamentului Local privind măsurile generale și specifice pentru asigurarea bunei gospodări a comunei, vă comunicăm că în sarcina dumneavoastră revin următoarele obligaţii:

– întreţineținerea curăţeniei locuinţelor pe care le deţineți în proprietate sau cu orice titlu, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi altor spaţii de folosinţă comună, precum şi a împrejmuirilor acestora;

– asigurarea şi menţineținerea curăţeniei pe trotuare, pe zonele verzi aferente imobilelor unde locuiți sau vă desfăşurați activitatea, a locurilor de parcare pe care le folosiți, precum şi în jurul garajelor pe care le deţineți sub orice formă legală.

– asigurarea curăţeniei şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor în zona imobilelor unde locuiți sau vă desfăşurați activitatea;

– efectuarea periodică a lucrărilor de: salubrizare, de cosire a vegetaţiei, plantare de material dendrofloricol, de udare a vegetaţiei, de tundere a gardului viu, pe terenul aferent imobilelor pe care îl deţineți cu orice titlu, în curţi, grădini, inclusiv alei, căi de acces, șanțuri şi spaţii verzi amenajate și în zona adiacentă acestora;

Vă rugăm să luați act de această notificare și să întreprindeți demersurile necesare în vederea aplicării prevederilor mai sus menționate.

Totodată, vă aducem la cunoștință că nerespectarea obligațiilor ce revin în sarcina dumneavoastră, se sancționează potrivit capitolului IV, art. 27 din Regulament, cu amendă de la 800 la 1600 lei, iar potrivit procedurii prevăzute de art. 489 alin.(5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, neîngrijirea clădirilor și a fațadelor acestora se sancționează cu majorarea a impozitului cu până la 500%.

Cu deosebită stimă,                                              

Primar

                                                                          Magdalena Lucia SUCIU

Stimați cetățeni
Vă adresăm rugămintea ca  informațiile  legate de colectarea deșeurilor menajere de pe raza comunei Chinteni  să le solicitați direct de la operatorul  SC SUPERCOM SA, folosind următoarele date de contact:
– E-mail: cluj@supercom.ro
– Telefon dispecerat: 0264/954
Vă mulțumim.

              DECLARARE FOSE SEPTICE ȘI SISTEME DE EPURARE                            

Primăria comunei Chinteni vă aduce la cunoștință faptul că prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea pentru persoanele fizice şi juridice de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.

Drept urmare, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care au pe proprietăţi astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună, la Primăria Chinteni, o cerere/declaraţie până la data de 30 octombrie 2022.

La cerere se vor anexa următoarele documente:

 • Autorizaţia de construire
 • Procesul- verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanşările
 • Certificatele de calitate/ conformitate pentru bazinele/sistemele de epurare achiziţionate de la producători

Obligaţia se aplică atât sistemelor existente în gospodării cât şi în cazul celor care urmează să fie construite.

Formularul tipizat se găseşte pe site-ul Primăriei comunei Chinteni www.primariachinteni.ro  , cât şi la sediul acesteia.

Deasemenea, precizăm că legislaţia prevede amenzi între 5000 lei şi 10000 lei în cazul în care nu se va depune această declaraţie.

ATENȚIE LA FOCURILE DE VEGETAȚIE 
Vă informăm că potrivit art. 1, punctul 3, lit.r) al HOTĂRÂRII DE GUVERN nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor
“Constituie contravenţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:
(…)
r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;”

COMUNICATE EXECUTIV 2024

INSTRUCȚIUNI DEPUNERE DECLARAȚII

LISTA CU PERSOANELE CARE TREBUIE SĂ DEPUNĂ DECLARAȚIA ANAF

In perioada 15 ianuarie 2024- 27 mai 2024 persoanele fizice care obtin venituri ce trebuie declarate la ANAF prin DECLARATIA UNICĂ beneficiază la sediul Primăriei Chinteni de asistență cu privire la completarea și depunerea acestui formular, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul ANAF.

Mai multe informatii se pot obtine direct de la sediul Primăriei Chinteni sau prin telefon, accesând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor — Call center ANAF 031.403.91.60.

 

 

 

ARDEREA VEGETAȚIEI ESTE SANCȚIONATĂ DE LEGE

ATENȚIE LA FOCURILE DE VEGETAȚIE

Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenurile agricole

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează fermierii cu privire la obligaţia de a respecta normele de ecocondiţionalitate.

Ecocondiționalitatea este o componentă a Politicii Agricole Comune ce condiţionează acordarea sprijinului financiar din fonduri europene şi naţionale de respectarea de către fermieri a unor norme de bază legate de mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor.

Bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) 6.2 prevăd că este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

Obiectivul acestui standard este menţinerea materiei organice în sol, prevenirea şi reducerea poluării atmosferei.

Fermierii care exploatează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare.

Arderea crengilor rezultate în urma tăierilor de întreţinere şi fructificare din livezi, precum şi a coardelor din plantaţiile de viţă de vie, nu contravine obiectivului GAEC 6, combaterea buruienilor din aceste plantaţii făcându-se în timpul vegetaţiei.

Acest standard nu se aplică categoriei de folosință a terenului, și anume culturi permanente.

De asemenea, nu trebuie arsă vegetaţia ierboasă sau lemnoasă de pe pajiştile permanente.

În cazul în care fermierul constată că o anumită suprafaţă a exploataţiei sale a fost arsă, incendiul fiind provocat de o cauză necunoscută, pentru a nu fi sancţionat, acesta trebuie să întocmească și să prezinte la Centrul local/judeţean al APIA la care a depus cererea de plată, o copie după sesizarea depusă şi înregistrată la poliţie, la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau, unde este cazul, la Detaşamentul de pompieri din cadrul autorităţilor publice locale (Primărie).

Acest document doveditor trebuie întocmit înaintea efectuării controlului şi să fie valabil la data efectuării controlului. Dacă documentul are data eliberării ulterioară executării controlului, fermierului i se va aplica sancțiunea administrativă pentru nerespectarea acestui standard.

Copia după sesizarea depusă şi înregistrată la poliţie sau la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă ori la Detaşamentul de pompieri din cadrul autorităţilor publice locale, unde este cazul, se va prezenta la Centrul local/judeţean al APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.

Nerespectarea de către fermieri a normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, a uneia sau a mai multor scheme de sprijin, accesate în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea, pentru unul sau mai mulţi ani, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale care au împiedicat respectarea acestor norme.

Precizăm că APIA a încheiat Protocolul de colaborare cu Garda Naţională de Mediu (GNM) şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.

Se urmăreşte, prin acţiuni comune, reducerea cazurilor de ardere a miriştilor şi a vegetaţiei prin sancţionarea celor care încalcă aceste dispoziţii, de către toate cele trei instituţii semnatare ale protocolului.

Pentru mai multe informații privind normele de ecoconditionalitate, vă rugăm să consultați:

 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
 • Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea, postat pe site-ul APIA: www.apia.org.ro .

 

De asemenea în conformitate cu prevederile OUG nr. 195 din 2005 privind protecția mediului modificată de Ordonanța de Urgență nr. 38 din 06.04.2022:

 • 96 al.(3) –Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 7500 lei la 15000 de lei, pentru persoanele fizice și de la 50000 lei la 100000 de lei pentru persoanele juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufărișului, tufărișurilor sau vegetației ierboase (punctul 16)

COMUNICATE EXECUTIV 2023

COMUNICAT OBLIGAȚII CETĂȚENI PENTRU BUNA GOSPODĂRIRE A COMUNEI

        ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI CHINTENI, 

Potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002, modificată prin Legea 273 din 25.11.2020, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, constituie o obligație fundamentală a administrației publice locale, a agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor respectarea normelor instituite prin actele normative mai sus menționate.

Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi, la nivelul comunei Chinteni, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Chinteni nr. 131 din 29 iunie 2023, care stabilește obligațiile și răspunderile ce ne revin tuturor pentru buna gospodărire a localității și pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie.

Astfel, persoanelor fizice și juridice, le revin obligații referitoare la regimul deșeurilor, protecția apelor, gestionarea zgomotului ambiental, întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, dar și amenajarea și curățenia spațiilor din jurul locuinței, întreținerea șanțurilor și trotuarelor adiacente și curățarea vegetației din jurul imobilelor aflate în proprietate.

În conformitate cu prevederile din Capitolul II, articolul 4 și art. 13(1), punctul 4 din secțiunea a VIII-a, al Regulamentului Local privind măsurile generale și specifice pentru asigurarea bunei gospodări a comunei, vă comunicăm că în sarcina dumneavoastră revin următoarele obligaţii:

– întreţineținerea curăţeniei locuinţelor pe care le deţineți în proprietate sau cu orice titlu, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi altor spaţii de folosinţă comună, precum şi a împrejmuirilor acestora;

– asigurarea şi menţineținerea curăţeniei pe trotuare, pe zonele verzi aferente imobilelor unde locuiți sau vă desfăşurați activitatea, a locurilor de parcare pe care le folosiți, precum şi în jurul garajelor pe care le deţineți sub orice formă legală.

– asigurarea curăţeniei şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor în zona imobilelor unde locuiți sau vă desfăşurați activitatea;

– efectuarea periodică a lucrărilor de: salubrizare, de cosire a vegetaţiei, plantare de material dendrofloricol, de udare a vegetaţiei, de tundere a gardului viu, pe terenul aferent imobilelor pe care îl deţineți cu orice titlu, în curţi, grădini, inclusiv alei, căi de acces, șanțuri şi spaţii verzi amenajate și în zona adiacentă acestora;

Vă rugăm să luați act de această notificare și să întreprindeți demersurile necesare în vederea aplicării prevederilor mai sus menționate.

Totodată, vă aducem la cunoștință că nerespectarea obligațiilor ce revin în sarcina dumneavoastră, se sancționează potrivit capitolului IV, art. 27 din Regulament, cu amendă de la 800 la 1600 lei, iar potrivit procedurii prevăzute de art. 489 alin.(5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, neîngrijirea clădirilor și a fațadelor acestora se sancționează cu majorarea a impozitului cu până la 500%.

Cu deosebită stimă,

                                                                       

Primar

                                                                                                     Magdalena Lucia SUCIU

Comunicat privind buna gospodărire a comunei

PROGRAM SUPERCOM COLECTARE DEȘEURI MENAJERE

DATE CONTACT SC SUPERCOM SA

În atenția locuitorilor comunei CHINTENI,
Vă comunicăm mai jos, programul de ridicare a reziduurilor menajere, precum și a celor reciclabile, transmis de către noul operator SC SUPERCOM SA, cu precizarea că aceste colectări se realizează în zile diferite și chiar în săptămâni diferite.
De asemenea, vă adresăm rugămintea ca de acum încolo, TOATE INFORMAȚIILE LEGATE DE COLECTAREA DEȘEURILOR MENAJERE DE PE RAZA COMUNEI CHINTENI SĂ LE SOLICITAȚI DE LA SC SUPERCOM SA, folosind următoarele date de contact:
– E-mail: cluj@supercom.ro
– Telefon dispecerat: 0264/954
Vă mulțumim.

ANUNȚ ANAF COMPLETARE DECLARAȚIE UNICĂ

PENTRU VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE

CAMPANIE PERIOADA 3-5 APRILIE 2023 COLECTARE DEȘEURI ELECTRICE

CAMPANIE IGSU PENTRU PREVENIRE INCENDIILOR DE VEGETAȚIE

COMUNICATE EXECUTIV 2022

PROIECT PNRR SCOALA CHINTENI

ANUNȚ Proiect cu titlul ”Urmează exemplul colegilor tăi - proiect pentru reducerea abandonului școlar, Școala Gimnazială Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj”,

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Beneficiarul, Școala Gimnazială Chinteni, com. Chinteni din jud. Cluj anunță demararea proiectului cu titlul ”Urmează exemplul colegilor tăi – proiect pentru reducerea abandonului școlar, Școala Gimnazială Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj”,  finanțat prin Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) finanțat de Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR).

 

Prin acest program se urmărește combaterea părăsirii timpurie a școlii, precum și a abandonului școlar, asociate cu absenteism, scăderea performanței școlare sau un comportament școlar nepotrivit. Aceste fenomene sunt correlate, în general, cu situații de vulnerabilitate sau risc la care sunt expuși elevii (de ex. situație materială precară, violență domestică, nevoi educaționale speciale, mame adolescente, familii cu nivel de educație scăzut, părinți plecați la muncă în străinătate etc.).

 

PNRAS urmărește atingerea următoarelor obiective generale:

 1. a) diminuarea riscului de abandon școlar în cel puțin 25% din unitățile de învățământ participante la Program în perioada 2021—2026, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic;
 2. b) îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial;
 3. c) creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior.

Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-0879

Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani, între 2022-2025, conform programei școlare

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 346.125,00  lei

ANUNȚ LICITAȚIE PĂȘUNI

PROGRAM COLECTARE DEȘEURI MENAJERE

29.12.2021-05.01.2022

ANUNȚ
Vă informăm că ridicarea reziduurilor menajere în perioada sărbătorilor pascale, se va desfășura după următorul program:
– JOI, 21 aprilie 2022, în localitățile Deușu, Vechea, Măcicașu, Sânmartin, Pădureni, Feiurdeni și Satu Lung;
– MIERCURI, 27.04.2022, în localitatea Chinteni.
❗️În zilele de vineri, 22.04.2022 și luni, 25.04.2022, nu se ridică reziduurile menajere.
Vă informăm că, în perioada sărbătorilor, reziduurile menajere vor fi ridicate astfel:
În data de 29.12.2021, în locul ridicării programate pentru luni, 27.12.2021;
În data de 30.12.2021, în locul ridicării programate pentru vineri, 31.12.2021;
În data de 05.01.2022, în locul ridicării programate pentru luni, 03.01.2022.
După data de 5 ianuarie 2022, deșeurile menajere vor fi ridicate conform vechiului program.

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI

AUTORECENZAREA

‼️În perioada 14 martie 2022 – 15 mai 2022, vă puteți autorecenza intrând pe site-ul
www.recensamantromania.ro și completând chestionarul existent.
Cei care se autorecenzează beneficiază de o zi liberă, potrivit legii.
Persoanele care au nevoie de asistență în completarea chestionarului, sunt invitate la sediul Primăriei Chinteni, unde vor fi îndrumate de recenzorii pentru autorecenzarea asistată.
Este foarte important ca fiecare dintre noi să conștientizeze importanța Recensământului Persoanelor și Locuințelor, dat fiind faptul că o redare exactă a numărului de locuitori ai comunei Chinteni, la ora actuală, determină și o creștere implicită a fondurilor alocate comunei noastre, ceea ce înseamnă mai multe proiecte realizate pentru comunitate.

PROGRAM SPECIAL CASIERIE LUNA MARTIE 2022

INCASARE IMPOZITE SI TAXE

În atenția locuitorilor comunei Chinteni,
Vă informăm că, în zilele de sâmbătă, 5, 12, 19 și 26 martie, între orele 08:00 – 13:00, casieria Primăriei Chinteni va fi deschisă, în vederea încasării taxelor și impozitelor locale.

DEPLASARE REPREZENTANȚI PRIMĂRIE ÎN LOCALITĂTI PENTRU INCASAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR

În atenția locuitorilor comunei Chinteni,
Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă informăm că, sâmbătă, 5 martie 2022, reprezentanți ai Primăriei Chinteni se vor deplasa în localitățile Pădureni, Feiurdeni și Satu Lung în vederea încasării impozitelor și taxelor locale, după următorul program:
FEIURDENI, între orele 13:30 – 15:30, LA ȘCOALA DIN LOCALITATE;
PĂDURENI, între orele 15:30 – 16:30, la doamna Roba Monica, Pădureni nr. 60;
SATU LUNG, între orele 16: 30 – 17:30, la domnul Deac Simion, Satu Lung nr. 129.

INFORMARE PREVEDERI LEGEA 259/2021 PENTRU PLAFONARE/COMPENSARE FACTURI

MĂAURI GUVERNAMENTALE DE GESTIONARE A EFECTELOR CREȘTERII PREȚURILOR

            Luând în considerare masurile guvernamentale pentru gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile mentionate de Legea nr. 259/2021, art.1, alineatele c,d,e,f care nu au notificat furnizorii de electricitate și/sau gaz până în prezent o pot face prin completarea cererilor anexate prezentei informări, Anexele 1 și 2.

Astfel, există posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.

Categoriile precizate în Legea nr. 259/2021 sunt următoarele:

 • microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
 • spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe;
 • organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
 • furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.
 • instituții de cultură
 • unități și instituții de învățământ

Pentru a beneficia de măsurile de compensare și plafonare menționate toate entitățile care se încadrează în prevederile Legii nr. 259/2021 trebuie să completeze și să transmită către furnizorul de gaze și/sau energie electrică cererile in acest sens conform modelelor anexate.                                      

                             

ANUNȚ ELIBERARE ADEVERINȚE PENTRU A.P.I.A.

ANUNȚ
Începând cu data de 1 martie 2022, proprietarii / deținătorii de terenuri agricole, pot obține de la sediul Primăriei Chinteni adeverința necesară depunerii cererii pentru subvenția APIA.
În acest sens, vă rugăm să vă prezentați la Primărie doar în funcție de programarea pe care o aveți la APIA, cu:
– carte / buletin de identitate;
– cont bancar activ;
Adeverințele se vor emite doar în baza extraselor de carte funciară. În cazul în care există contestații depuse cu privire la înscrierile în cartea funciară, eliberarea fiecărei adeverințe, se va discuta punctual.

În atenția locuitorilor străzilor Frasinului, Prunului și Salcâmului,

MĂSURI EXECUTARE LUCRĂRI

În atenția locuitorilor străzilor Frasinului, Prunului și Salcâmului,
Având în vedere faptul că, începând cu luna martie 2022, vom demara lucrările de asfaltare a acestor străzi, vă adresăm rugămintea ca, începând cu data prezentului anunț, să încetați orice acțiune de deversare a apelor pluviale în canalizarea menajeră.
De asemenea, în cazul în care mai aveți de realizat branșamente la rețelele de utilități publice, vă rugăm să urgentați finalizarea acestor lucrări.
Tot în ideea pregătirii celor trei străzi pentru asfaltare, persoanele care au depozitat pământ pe strada Prunului, producând astfel modificarea cotei, dar și cele care au efectuat săpături pentru branșamente sunt rugate să aducă terenul la starea inițială. În cazul în care vom constata că nu ați adus terenul la starea inițială, vom dispune suspendarea autorizației de construire.

PROIECT BUGET LOCAL ANUL 2022

ANUNȚ DISTRIBUIRE ABONAMENTE CTP

PENTRU ELEVI ȘI STUDENȚI

Elevii și studenții care au depus cereri pentru eliberarea abonamentelor pentru mijloacele de transport în comun, sunt informați că acestea se pot ridica, zilnic, de la sediul Primăriei Chinteni, între orele 08:00 – 16:00.

PARCARE AUTOVEHICULE

FACILITARE ACȚIUNI DESZĂPEZIRE

‼️Având în vedere ninsoarea abundentă căzută în această după-masă, pentru a facilita intervenția utilajelor de deszăpezire, vă adresăm rugămintea de a evita parcarea autovehiculelor pe marginea drumului public, în caz contrar riscând să ajungem în situația de a nu putea interveni corespunzător pe toate străzile.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

CLARIFICĂRI ABONAMENTE PENSIONARI

Având în vedere faptul că, în ultimele zile, au fost primite solicitări de eliberare a abonamentelor gratuite pentru pensionari, vă informăm că analizăm posibilitatea acordării unor astfel de abonamente începând cu acest an. Aprecim însă că, actualul context pandemic a limitat considerabil deplasările persoanelor vârstnice, iar mare parte dintre pensionarii de pe raza comunei Chinteni nu folosesc mijloacele de transport public în vederea deplasării. Pe de altă parte, un număr de peste o sută de pensionari beneficiază deja de gratuitate la transportul public, în calitate de refugiați, gratuitate acordată în baza Legii 118/1990, L189/2000 și OUG 214/1999 de către Casa de Pensii, prin CTP Cluj-Napoca.
Acordarea abonamentelor gratuite pentru transportul public tuturor pensionarilor, în contextul în care prețul unui abonament lunar este cuprins între 195 lei – 220 lei, ar reprezenta o cheltuială anuală mult prea mare pentru bugetul local.
În acest sens, în cazul în care există printre dumneavoastră pensionari aflați în situații deosebite, nevoiți să folosească transportul public cu regularitate, vă rugăm să depuneți la sediul Primăriei comunei Chinteni o cerere în vederea acordării abonamentelor gratuite, însoțită de cuponul de pensie.

În atenția locuitorilor comunei Chinteni,

Începând cu luna ianuarie 2022, se vor acorda abonamente gratuite elevilor, pe linia metropolitană + o linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.
Vor beneficia de aceste abonamente:
– elevii care urmează cursuri liceale sau profesionale;
– elevii claselor V-VIII care urmează școli cu predare în limba maghiară.
– studenții care urmează cursuri la zi;
Solicitările se depun la sediul Primăriei comunei Chinteni, însoțite de documente justificative. Abonamentele se vor elibera tot de la sediul Primăriei Chinteni.
Abonamentele se eliberează pe baza cererii depuse la sediul Primăriei comunei Chinteni, la care veți anexa:
1. Copia cărții de identitate a elevului, din care să rezulte domiciliul/reședința pe raza comunei Chinteni;
2. Copia certificatului de naștere a elevului, însoțită de copia actului de identitate a părintelui/reprezentantului legal, în cazul copiilor sub 14 ani, din care să rezulte domiciliul/reședința pe raza comunei Chinteni;
3. Carnetul de elev/student vizat pe anul școlar în curs ;
4. Fotografie;
Se vor elibera carduri de călătorie noi, chiar dacă dețineți deja un astfel de card.
În ceea ce privește categoriile de beneficiari, menționăm că în cazul elevilor care frecventează școli cu predare în limba maghiară, abonamentele de acordă pentru elevii de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, în contextul în care, pe raza comunei, nu există clase cu predare în limba maghiară.

COMUNICATE EXECUTIV 2021

LUCRĂRI MODERNIZARE STRĂZI

STR. IL CARAGIALE, NICHITA STĂNESCU, ARH. ION MINCU

Vă informăm că, începând de azi, până cel târziu, joi, 25 noiembrie 2021, încercăm să finlizăm lucrările de modernizare a străzilor I.L. Caragiale, Nichita Stănescu și Arh. Ion Mincu, sens în care va fi turnat cel de-al doilea strat de asfalt și vor fi efectuate marcajele rutiere. În vederea desfășurării în bune condiții a lucrărilor mai sus menționate, vă adresăm rugămintea de a evita parcarea autovehiculelor pe aceste străzi până mâine.
De asemenea, începând de marți, 23 noiembrie 2021 vor începe lucrările de modernizare a străzii Marin Sorescu. Conștientizăm faptul că toate aceste lucrări vă vor crea disconfort, motiv pentru care apelăm la înțelegerea și răbdarea dumneavoastră pe toată perioada desfășurării lucrărilor.
Vă mulțumim.

ANUNȚ MODIFICARE PROGRAM COMPARTIMENT URBANISM

ÎN FIECARE MIERCURI ÎNTRE ORELE 08.00-16.00

RECOMANDĂRI PENTRU FERMIERII DIN SECTORUL VEGETAL

COMUNICATE EXECUTIV 2020

CONSTITUIRE BIROU ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE

BIROUL ELECTORAL NR. 28

APLICAȚIE MIMICO-GESTUALĂ

MODIFICARE SEDIU SECȚIA DE VOTARE NR. 399

SUSPENDARE DEPUNERE DECLARAȚII CĂSĂTORIE

VALABIL ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

CONT PLATĂ TAXĂ SALUBRITATE

Primăria și Consiliul Local Chinteni
Sari la conținut